Privacy Verklaring

 

School Na Ziekenhuis Vzw
Groenenborgerlaan 149
Gebouw O
2020 Antwerpen

 

Vzw School na Ziekenhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Vzw School na Ziekenhuis houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  (GDPR-General Data Protection Regulation)

 

Doel van School na Ziekenhuis

De VZW is een vrijwilligersvereniging die  als doel heeft de studiebegeleiding van jongeren uit het basis en Secundair Onderwijs, die tijdelijk, wegens ziekte, ongeval, heelkundig ingreep, gedurende een langdurig periode  in de onmogelijk zijn om de lessen op school bij te wonen.

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze huidige en vroegere vrijwilligers, ons doelgroep jongeren, hun ouders en begeleiders, onze schenkers/sponsors, deelnemers aan onze activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor SNZ, diensten en firma’s waar we mee samenwerken.

 

Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens?

 • Registratie ‘leden Raad van Bestuur en Algemene Vergadering’
 • Registratie ‘vrijwilligers’ in verband met vrijwilligersverzekering
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten
 • Via email informatie delen over onze activiteiten
 • Contactopname in geval van programmawijziging of annulering van een activiteit

 

Welke persoonsgegevens hebben we hiervoor nodig?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens zoals e-mail adres, telefoonnummer
 • Rijksregisternummer
 • Bankrekeningnummer
 • Diploma’s, opleidingsgetuigschriften
 • Ziektebeeld van de jongeren

Het betreft persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. via de telefoon, via post- of e-mail contact, via stortingen, inschrijvingsformulieren, contactopname via onze website facturatie gegevens, …).

Wij verstrekken enkel persoonsgegevens aan derden mits uw expliciete toestemming voortvloeiend uit uw engagement

 • Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (KBC Vrijwilligersverzekering). De persoonsgegevens van de ‘vrijwilliger’ worden enkel doorgegeven als er zich een schadeclaim of ongeval heeft voorgedaan.
 • De gegevens van de begeleide jongeren worden overgemaakt aan de vrijwilligers in het kader van hun engagement.
 • De telefoonnummers en e-mailadressen van de vrijwilligers worden overgemaakt aan de ouders van de begeleide jongeren.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen of geven

wij uw contactgegevens door voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijn

De Vzw SNZ  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in achtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Alle personen die namens vzw SNZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij zijn bewust van hun verantwoordelijkheid hierin.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft recht op gegevenswissing(verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

U heeft recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Vzw School Na Ziekenhuis kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.